Uvjeti korištenja

Molimo da pažljivo pročitate “Uvjete korištenja” prije korištenja Web stranice http/claimdon.com (u daljnjem tekstu “Web stranica”).

Web stranicom i uslugom Claimdon upravlja tvrtka Libor Marketing Management d.o.o, sa sjedištem u Dinka Šimunovića 14, 21000 Split, Hrvatska, OIB; 21314052876, društvo s ograničenom odgovornošću upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS) 060198919.

Ovi “Uvjeti korištenja” primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupe ili koriste Web stranicu.

1. Definicije

“Aviokompanija”: Zračni prijevoznik koji izvršava zračni prijevoz putnika u određenoj situaciji.

“Claimdon”: Web stranicom i uslugom Claimdon upravlja tvrtka Libor Marketing Management d.o.o, sa sjedištem u Dinka Šimunovića 14, 21000 Split, Hrvatska, OIB; 21314052876, društvo s ograničenom odgovornošću upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS) 060198919.

“Dodatni troškovi”: troškovi vezani uz obroke, napitke, telekomunikacijske usluge ili u slučaju noćenja, smještaj i prijevoz od zračne luke do mjesta smještaja i obratno do kojih je došlo zbog poteškoća s letom.

“Elektronički potpis”: Elektronički biljeg koji potvrđuje suglasnost Klijenta s Ugovorom i Uvjetima korištenja.

“Isplata”: Iznos koji se isplaćuje Klijentu kada se provizija Claimdona odbije od ukupnog iznosa Naknade plaćene od strane Aviokompanije.

“Klijent(i)”: osoba(e) koja je prihvatila ove Uvjete korištenja. Označava osobu koja bi mogla ostvariti pravo na Naknadu u skladu s Pravnom osnovom, odnosno druge osobe ili tvrtke koja zastupaju navedenu osobu (na temelju relevantne punomoći), a koji zatraže od Claimdona da nastave s Pritužbom. Ukoliko je osoba maloljetna, Klijent postaju njegovi ili njeni roditelji, ili pak drugi pravni zastupnik (skrbnik itd.)

“Naknada(e)”: Financijski iznos plaćen od strane Aviokompanije kao rezultat uspješne Pritužbe. Radi izbjegavanja sumnje, napominjemo, u iznos Naknada ne ubrajaju se sudske pristojbe te svi dodatni troškovi povezani s postupkom, a isplaćeni od strane aviokompanije, navedeni pripadaju isključivo Claimdonu.

“Pravna radnja”: podnošenje Pritužbe sudu ili tijelu državne uprave, kao što je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) ili predaja Pritužbe unajmljenom Pravnom partneru, kao što je odvjetnik ili odvjetničko društvo.

“Pravni partner(i)”: Pravni partner(i) Claimdona su odvjetnik ili odvjetničko društvo koji imaju ovlast poduzimati sve pravne radnje u određenoj zemlji.

“Pravna osnova“: zakon, konvencija, direktiva ili bilo koji drugi propis kojim se uspostavlja pravni okvir vezan uz prava putnika u zračnom prometu.

“Pritužba(e)”: Svaki proces financijske prirode koji proizlazi iz Pravne osnove te je poslan preko Claimdon web stranice.

“Provizija”: Claimdonova naknada za uspješno procesuiranje Klijentove pritužbe.

“Punomoć”: Odobrenje Klijenta kojim omogućava Claimdonu djelovanje u Klijentovo ime pri potraživanju od Aviokompanije

“Ugovor”: Ugovor između Claimdona i Klijenta temeljen na suglasnosti Klijenta s ovim Uvjetima korištenja koji su sastavni dio Ugovora.

2. Ugovor

2.1. Sklapanje Ugovora

Usluge se obavljaju na temelju Ugovora sklopljenog s Klijentom. Ugovor je sklopljen u trenutku Klijentovog prihvaćanja Uvjeta korištenja, potvrđujući svoju suglasnost Elektroničkim potpisom. Ugovor stupa na snagu na dan sklapanja te automatski prestaje nakon dvadeset i četiri mjeseca od dana sklapanja Ugovora, ukoliko u međuvremenu nije opozvan od strane Klijenta pisanim putem na e-mail, ili ako se Ugovor ne prekine na bilo koji drugi način, pod uvjetima kako su navedeni u 2.3.

2.2. Ovlasti Claimdona

Klijent, sklapanjem Ugovora, osobito ovlašćuje Claimdon obavljati sljedeće radnje u njegovo ⁄ njeno ime:

 • Prikupiti sve podatke vezane uz navedeni let od Klijenta, Aviokompanije i drugih pravnih subjekata koji su mu potrebni radi ostvarivanja prava Klijenta na naknadu štete.
 • Stupiti u kontakt i obavljati svu potrebnu komunikaciju i korespondenciju (neposredno; telefonski; e-mailom; putem fax-a ili dr. oblika komunikacije na daljinu) s Aviokompanijom koja je izvršavala let i drugim subjektima od kojih može dobiti potrebne podatke, sve to u ime i za račun Klijenta.
 • Samostalno voditi pregovore i sklopiti nagodbu s Aviokompanijom u ime i za račun Klijenta.
 • Primiti isplatu od Aviokompanije na svoj račun, a u ime i za račun Klijenta, te istu, u roku od 15 dana od primitka proslijediti na račun Klijenta, umanjenu za iznos svoje naknade, čija visina je određena Cjenikom.
 • U cilju izvršenja naloga, za račun Klijenta, nastupati pred državnim tijelima, odnosno tijelima javne uprave i privatnim subjektima.
 • U svrhu izvršenja naloga, a naročito ako dođe do potrebe zastupanja Klijenta pred sudskim tijelima, Claimdon je ovlašten angažirati fizičke ili pravne osobe sa stručnim znanjima potrebnim za realizaciju naloga, pa je u tom smislu ovlašten angažirati pomoć odvjetnika, poreznog savjetnika, banke ili bilo koje druge osobe čija se znanja ukažu potrebnim, te im je dužan učiniti dostupnom svu dokumentaciju i podatke koje je saznao u izvršavanju naloga, u svemu rukovodeći se najboljim interesima Klijenta.

2.3. Prekid Ugovora

Sporazum između Claimdona i Klijenta bit će prekinut u sljedećim situacijama:

 • Kad Claimdon ispuni svoju dužnost navedenu u Ugovoru s Klijentom, što znači da je Naknada od Aviokompanije prihvaćena od strane Claimdona, uplaćena u cijelosti Claimdonu te Klijentov dio isplaćen na račun.
 • Kad Claimdon nakon pregleda slučaja odluči ne nastaviti dalje u izvršavanju naloga zbog toga što iz okolnosti slučaja proizlazi kako Pritužba ne može imati uspješan ishod.
 • Ugovor automatski prestaje vrijediti dvadeset i četiri mjeseca nakon sklapanja Ugovora.
 • Ugovor u bilo kojem trenutku može raskinuti Claimdon ukoliko Klijent prekrši Uvjete korištenja bez obveze da objasni razloge.
 • Klijent je ovlašten raskinuti Ugovor u pisanom obliku u bilo koje vrijeme putem e-pošte. Vidi više na 9.1.

Klijent će o prestanku Ugovora biti obaviješten pisanim putem na e-mail te je Ugovor raskinut s trenutnim učinkom pri dostavi obavijesti.

Čak i ako je Ugovor raskinut, od strane Klijenta ili Claimdon, u slučaju da se Naknada isplati kao rezultat Claimdonovih radnji, Claimdon ima pravo na svoju Proviziju kako je navedeno u Cjeniku. U slučaju da Klijent raskine ugovor nakon što je već započet sudski postupak bez navođenja opravdanog razlog, dužan je nadoknaditi Claimdonu sve već plaćene sudske pristojbe i sve naknade koje se odnose na sudski postupak.

3. Postupak Pritužbe

3.1. Osnovne informacije

Claimdon Web stranica se koristi za pružanje potrebnih informacija u vezi prava putnika u zračnom prijevozu u slučaju poteškoća s letom te za ostvarivanje prava na naknadu u ime putnika. Također se koristi za procjenu okolnosti koje su razlog problema s letom pomoću elektroničkog sustava kako bi se utvrdilo ima li Klijent pravo na naknadu. Putem Web stranice, Ugovor između putnika i Claimdona je potpisan u trenutku kada Klijent prihvaća Uvjete korištenja dajući svoj potpis i podnoseći Pritužbu. Nakon podnošenja Pritužbe, Klijent može vidjeti svoj status pritužbe kroz Web stranicu te ažurirati dokumente, ako je to potrebno. Claimdon je služba za zaštitu prava putnika u zračnom prometu kako bi ostvarili naknadu u slučaju kašnjenja, otkazanih letova ili uskraćenog ukrcaja te za povrat Dodatnih troškova koji su nastali u vezi s navedenim letovima. Ova usluga je lišena financijskog rizika, što znači da Claimdon neće naplatiti svoju Proviziju ako ne uspije izboriti Naknadu od Aviokompanije u ime Klijenta. Provizija će se naplatiti samo u slučaju isplate Naknade od Aviokompanije u iznosu kao što je navedeno u Cjeniku, 25% (PDV uključen) od isplaćenog iznosa. Naknada se traži od Aviokompanije na temelju Uredbe 261/2004 ili bilo kojeg drugog propisa o pravima putnika na snazi koji se može primijeniti na određeni let Klijenta.

3.2. Podnošenje pritužbe

Potrebne informacije o letu moraju biti dostavljene Claimdonu od strane Klijenta putem Web stranice (e-mailom ili drugim elektronskim ili softverskim rješenjem koje podržava Claimdon). Ugovor se temelji na suglasnosti Klijenta (dajući svoj potpis) s ovim Uvjetima korištenja koji su njegov sastavni dio, prilikom podnošenja Pritužbe putem Web stranice. Claimdon koristi certificiranu uslugu provjere autentičnosti koja je međunarodno priznata i prihvaćena od strane sudova, tako da se lako može ispuniti taj korak bez ispisivanja, potpisivanja i naknadnog slanja tog dokumenta. Prema Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine (Uredba eIDAS), te hrvatskom zakonu o elektroničkim potpisima, izmijenjenom i dopunjenom, elektronički potpisi imaju isti pravni učinak kao i rukom pisani potpisi koristeći olovku i papir. Klijent je svjestan i osigurava da se dokumenti potpisani njegovim elektroničkim potpisom smatraju kao da se potpisao osobno. Ugovor daje isključivo pravo Claimdonu da procesuira Klijentovu Pritužbu, kao i Punomoć prilikom poduzimanja Pravnih radnji. Nakon što je Pritužba podnesena, Claimdon će provjeriti i ocijeniti informacije o letu te verificirati vjerodostojnost podataka o letu. Ako nisu ispunjeni osnovni zahtjevi za Naknadu, Claimdon će obavijestiti Klijenta da Pritužba neće biti procesuirana, bez nepotrebnog odgađanja, te je Ugovor raskinut s trenutnim učinkom u tom slučaju. Ako Claimdon, nakon provjere, utvrdi da su ispunjeni osnovni preduvjeti za isplatu Naknade pripremiti će nalog za plaćanje te ga uputiti Aviokompaniji, bez neopravdanog odgađanja te odraditi svu daljnju korespondenciju.

3.3. Pravne Radnje

Ako Aviokompanija odbije platiti Naknadu u razumnom vremenskom periodu, Claimdon može pokrenuti Pravnu radnju protiv Aviokompanije bez dodatnih troškova za Klijenta. Ukoliko je unajmljen Pravni partner koji izvršava Pravnu radnju, Klijent ovlašćuje Claimdon da s njim podijeli sve podatke koje je Klijent već dostavio vezano uz Pritužbu.

Pravni partner ima pravo pregledati okolnosti slučaja i odlučiti ne nastaviti s postupkom u konkretnom predmetu, ako ne postoje dovoljni razlozi da se vjeruje da će ishod biti uspješan. U svakom slučaju, Klijent će biti obaviješten o statusu svoje Pritužbe. Ako Claimdon odluči nastaviti s procesuiranjem Pritužbe pred sudskim tijelom, Klijentova prisutnost neće biti potrebna, ali je potreban nastavak suradnje s Claimdonom u malo vjerojatnom slučaju da Sud zatraži bilo koji dokument ili dokaz. Svi troškovi koji se mogu javiti u slučaju Pravnog postupka, bez obzira na ishod slučaja će biti pokriveni od strane Claimdona.

3.4. Odgovornost Claimdona

Claimdon napominje da rezultat ove primarne procjene ne uključuje obvezujuću izjavu o stvarnim šansama za uspješnu provedbu Vaše Pritužbe. Osim toga, Claimdon će zatražiti od svojih Klijenata dostavu dokumenata o letu, kao što su karte, računi za troškove koji klijent imao i obrasci za dodatne putnike.

Klijent potvrđuje da je isključivo na Claimdonu da odluči o prihvatu bilo koje ponude nagodbe. Claimdon može odbaciti ponudu nagodbe iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran za bilo koji iznos naknade, naknade štete za gubitak mogućnosti ili slično, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj da Pritužba padne u zastaru, ako je Claimdon prihvatio ili odbacio nagodbu, ukoliko ista nije uzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom od strane Claimdona.

Claimdon neće biti odgovoran za bilo koji iznos naknade, štete za gubitak mogućnosti ili slično, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj da Pritužba padne u zastaru, ako je Klijent bio upozoren o zatvaranju predmeta zbog nedostatka perspektive uspjeha, ukoliko nije uzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom od strane Claimdona.

4. Klijentove Obveze

Klijent je dužan surađivati s Claimdonom prilikom postupka povodom Pritužbe, dostaviti svaki dokument i informaciju koja je potrebna, osiguravajući njihovu istinitost i točnost. Klijent ne smije dodijeliti bilo kojem drugom entitetu obradu svog slučaja, provedbu Pravne radnje u vezi s Pritužbom izravno ili neizravno, ili dozvolu za komunikaciju izravno ili neizravno s Aviokompanijom nakon što je potpisan Ugovor. Klijent, potpisivanjem Ugovora, jamči Claimdonu da takav dogovor ne postoji te ne postoji neriješen ili očekivani postupak koji se odnosi na isti let.

Kada je ustanovljen Ugovor te Aviokompanija plaća Naknadu štete izravno Klijentu ili trećoj strani, Klijent je dužan bez odgode obavijestiti Claimdon putem e-maila te platiti Claimdonu ugovorenu proviziju od 25% u roku od pet radnih dana od dana kada je iznos isplaćen Klijentu. Klijent jamči da će obeštetiti Claimdon u slučaju kršenja bilo koje od svojih obveza preuzetih sklapanjem Ugovora.

5. Isplate i provizije

5.1. Claimdonova provizija

Claimdon zadržava pravo naplate provizije od 25% (uključujući i važeći PDV) u slučaju kada je Pritužba uspješna. Ako Claimdon ne uspije s Pritužbom, provizija neće biti naplaćena te je upravo to ono što čini Claimdonovu uslugu lišenom financijskog rizika za Klijenta. Jedina iznimka, kada će Klijent snositi određene troškove neovisno o ishodu Pritužbe je u slučaju raskida ugovora od strane Klijenta, bez opravdanog razloga, nakon 14-dnevnog razdoblja, kako je navedeno u dijelu 9.1. Provizija će se naplaćivati po uspješnom primitku Naknade od Aviokompanije Claimdonu. Ako se Naknada isplaćuje izravno Klijentu, Klijent je dužan isplatiti proviziju Claimdonu, najkasnije u roku od pet radnih dana od primitka Naknade. U slučaju poduzetih Pravnih radnji, provizija ostaje ista, 25% (uključujući PDV). Sve sudske troškove i troškove postupka će pokriti Claimdon neovisno o ishodu postupka.

Ako bilo koji drugi oblik nagodbe bude prihvaćen (npr. turistički vaučer, bonus bodovi kao čest putnik ili slično), Klijentu će biti naplaćena provizija u iznosu od 25% od vrijednosti primljene Naknade pretvorene u financijsku svotu u eurima. Ako proviziju za uslugu nije moguće odrediti, ista će biti dogovorena između Claimdona i Klijenta pisanim putem e-mailom prije prihvaćanja Naknade.

Ukoliko Claimdon ili Pravni partneri provode sudski postupak, Claimdon će pokriti sve troškove i naknade koji mogu nastati. U slučaju dobivenog sudskog postupka, Claimdon će zadržati sve uplate za troškove postupka koje će izvršiti Aviokompanija koja je dužna pokriti navedene troškove.

Provizija i sve pristojbe gore navedene uključuju iznos PDV-a, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Računi koji se odnose na usluge neće biti izdani kao uobičajen postupak. Ako je propisano zakonom porezna potvrda o pruženim uslugama izdaje se na zahtjev.

5.2. Opcije i uvjeti isplate

Aviokompanija će izvršiti uplatu izravno na Claimdonov račun. Klijent će imati nekoliko opcija na raspolaganju vezano za prijenos novca. Ove opcije se razlikuju u naplati provizije, tako da molimo Klijente da pročitaju sve informacije prije odabira.

 • Skrill/TransferGo – Klijentu će biti omogućena sigurna poveznica na kojoj će morati pružiti potrebne informacije kako bi se izvršila isplata. Isplata se prenosi na račun Klijenta bez plaćanja dodatne provizije, jer je ista za Klijente plaćena od strane Claimdona. Potrebno je napomenuti da Skrill i Transfergo mogu naplatiti naknadu vezanu uz promjenu valute Klijentu. Isplata bi trebala biti dovršena kroz 4 dana. Račun mora biti registriran pod e-mail adresom Klijenta koja je i navedena u Ugovoru, ako nije drugačije dogovoreno. Ukoliko isti odbiju otvoriti račun za Klijenta, potrebno je izabrati drugačiji način isplate.
 • PayPal (http://www.paypal.com) – Klijentu će biti omogućena sigurna poveznica na kojoj će morati pružiti potrebne informacije kako bi se izvršila isplata. Klijentu će se naplatiti sve transakcijske naknade koje se mogu dogoditi. Isplaćeni iznos će se prenijeti na PayPal račun Klijenta pomoću e-mail adrese Klijenta navedene u Ugovoru, ako nije drugačije dogovoreno. Isplata bi trebala biti dovršena kroz 4 dana.
 • Bankovna transakcija – Klijentu će biti omogućena sigurna poveznica na kojoj će morati pružiti potrebne informacije kako bi se izvršila isplata. Ova opcija će koštati Klijenta 30 eura. Isplata bi trebala biti dovršena kroz 7 dana.

Kada je Klijent upoznat sa isplatom Naknade, dužan je odabrati željeni način isplate u roku od pet radnih dana od obavijesti o isplaćenoj Naknadi. Ako Klijent ne omogući sve informacije potrebne za izvršenje transakcije u roku od 30 dana od obavijesti, Claimdon zadržava pravo na 100% iznosa Naknade te zadržavanje uplate koja je trebala biti proslijeđena Klijentu. Isplata Klijentu može biti izvršena isključivo u EUR, USD ili GBP. Ukoliko dođe do gubitka zbog pretvorbe valute, naknada zbog promjene valute te bilo kojih pripadajućih troškova naplaćenih od treće strane putem koje je izvršena transakcija, navedeno nije moguće potraživati od Claimdona. Ukoliko Klijent preda netočne podatke vezane za prijenos Isplate, a novac se vrati na bankovni račun Claimdona, Klijent će biti obaviješten o navedenom putem e-maila. Ako Klijent pruži Claimdonu nepotpune ili pogrešne informacije te zbog toga isplata ne može biti izvršena, Klijent snosi troškove ponovljene transakcije u iznosu od 10 eura. Claimdon neće biti odgovoran za bilo koji iznos naknade, štete ili slično ukoliko je spriječen za prijenos isplate Klijentu zbog događaja izvan njegove razumne kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se na, štrajk, lock-out, radni spor, višu silu, rat, pobunu, građanske nerede, namjernu štetu, usklađenost sa zakonom ili državnim poretkom, pravila, propise ili direktive, nezgode, kvar strojeva, požar, poplave i oluje.

6. Donacije

Claimdon je dužan u skladu s ovim Uvjetima korištenja donirati 5% svoje provizije dobrotvornoj organizaciji po izboru Klijenta. Ova donacija ne utječe na iznos na koji Klijent ima pravo; ona će se odbiti u cijelosti od Provizije koja pripada Claimdonu u slučaju kada Aviokompanija isplati Naknadu. Nakon što Aviokompanija izvrši uplatu Naknade, Claimdon je dužan izvršiti donaciju u razumnom vremenskom roku.

7. Osobni podatci te podatci o letu

Claimdon će koristiti osobne podatke koje je priložio Klijent u skladu s odgovarajućim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka te samo za radnje vezane za uspješnu obradu Pritužbe. Klijent potpisom Ugovora sa Claimdonom daje izričitu dozvolu za obradu danih osobnih podataka te za njihovu primjenu u kontekstu Ugovora. Osobni podatci će se prenijeti trećim osobama samo pod uvjetima kako je navedeno u nastavku:

 • ako je Klijent dao suglasnost;
 • ako je isto potrebno za ostvarenje izvorne svrhe za koju su prikupljeni osobni podatci;
 • ako je to potrebno za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje Ugovora s Klijentom;
 • ako je to potrebno s obzirom na zakonsku obvezu, upravni ili sudski nalog;
 • ako je to potrebno za uspostavljanje i zaštitu zakonskih potraživanja ili prilikom sudskog postupka;
 • ako služi sprječavanju zlouporabe ili druge nezakonite aktivnosti.

Klijent je dužan dostaviti istinite, potpune i točne podatke i informacije koje su potrebne za izvršavanje naloga. U slučaju tužbe od treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, netočne podatke, informacije ili druge prijevarne postupke, Klijent se obvezuje da će u potpunosti obeštetiti Claimdon u svakom pogledu. U slučaju gore navedenih situacija, Ugovor će biti raskinut s trenutnim učinkom od strane Claimdona i Klijent neće imati pravo na Naknadu bilo koje vrste.

8. Ograničenje odgovornosti Claimdona

Odgovornost Claimdona prema Klijentu nikada ne premašuje vrijednost Pritužbe koja je dodijeljena Claimdonu.

9. Pravo odustanka

9.1. Način i uvjeti odustanka od Ugovora

Klijent ima pravo na odustanak od Ugovora u svako doba s tim da se različita pravila primjenjuju ovisno o trenutku raskida kako je pojašnjeno u daljnjem tekstu:

U razdoblju od 14-dana od dana sklapanja Ugovora Klijent može povući svoj pristanak na Ugovor bez potrebe da navođenja razloga. Odustanak mora biti proslijeđen putem e-maila na info@claimdon.com u navedenom vremenskom roku te Klijentova namjera mora biti jasno izražena.

Ako je Klijentova namjera odustati od Ugovora nakon razdoblja od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, njegova odluka mora biti izražena na isti način te mora biti naveden razlog samo ukoliko je Claimdon pokrenuo Pravne radnje ili proslijedio pritužbu Pravnom partneru o čemu je Klijent prethodno bio obaviješten.

Na primjer:

Ovim putem odustajem od Ugovora s Claimdonom koji je sklopljen _______ i registriran pod brojem ______ zbog toga što ______.
Ime klijenta
Potpis klijenta
Datum odustanka

9.2. Posebne okolnosti

U slučaju da Claimdon obavijesti Klijenta u roku od 14 dana da je Aviokompanija prihvatila Pritužbu te da je isplata Naknade u tijeku, Klijent nema pravo odustati od Ugovora s obzirom da je Claimdon svoje ugovorne obveze. Ako je Klijent upoznat s pokretanjem pravnog postupka te s činjenicom da je Pritužba proslijeđena Pravnom partneru, Klijent će morati nadoknaditi Claimdonu troškove koji se javljaju u vezi s navedenim radnjama ukoliko Klijent ne ponudi opravdan razlog za odustajanje.

10. Intelektualno vlasništvo

Ova Web stranica i njen izvorni sadržaj, značajke te funkcionalnost su u vlasništvu Claimdona i zaštićeni su međunarodnim autorskim pravima, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim intelektualnim i industrijskim značajkama ili zakonima o intelektualnom vlasništvu.

11. Završne odredbe

 • Claimdon zadržava pravo izmjene Cjenika i Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.
 • Hrvatski zakoni primjenjuju se na ove Uvjete korištenja kao i na Ugovor između Klijenta i Claimdona. Bilo koji spor koji proizlazi iz ili glede provedbe ovih Uvjeta korištenja ili Ugovora između Claimdona i Klijenta će isključivo biti u nadležnosti prvostupanjskog suda u Splitu.
 • Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja jest ili će postati nevažeća, nezakonita ili neprovediva, isto neće utjecati na valjanost ostalih odredbi na bilo koji način.
 • Prava i obveze koja se cijelosti ili djelomično odnose na podnesene Pritužbe mogu se prenositi bez ograničenja od strane Claimdona na bilo koji entitet unutar korporacijske grupe Claimdon te od strane Claimdona ka trećim stranama.
 • U slučaju nedosljednosti ili neusklađenosti tekstova Uvjeta korištenja na različitim jezicima kao relevantan jezik uzima se engleski.
 • Sva komunikacija između Klijenata i Claimdona vrši se na hrvatskom ili engleskom jeziku, osim ako je u pojedinim slučajevima dogovoreno drugačije. Sve troškove nastale zbog Klijentovog korištenja sredstava za komuniciranje na daljinu (troškovi internet veze ili troškove telefonskih poziva) snosi sam Klijent.

Klijenti su u mogućnosti kontaktirati Claimdon putem e-mail adrese: info@claimdon.com